Close Menu
Meer dan een voetbalclub

De Waarden & Normen

PANCRATIUS WAARDEN & NORMEN

Binnen onze club willen wij dat onze leden op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Nu is respectvol een breed begrip en zal het van persoon tot persoon verschillen wat men hieronder verstaat. Daarom hebben wij gemeend om voorafgaand aan het nieuwe seizoen een kort overzicht te maken hoe wij als bestuur verwachten dat onze spelende leden, onze vrijwilligers, de ouders en andere betrokkenen zich jegens elkaar zouden moeten gedragen.

Download hier het volledige document als u niet verder wilt lezen via de website

Voorop staat dat wij een voetbalvereniging zijn die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband sport wil bedrijven. Door vooraf bepaalde gedragsregels met elkaar af te spreken willen wij een sfeer creëren waarin iedereen - van jong tot oud - zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze mooie vereniging gedraagt. RKSV Pancratius heeft een reglement ‘normen & waarden’. Dit is op aanvraag beschikbaar. Dit document is een afspiegeling van dit reglement en wordt voorafgaand aan het seizoen uitgedeeld aan trainers, spelers en ouders om op deze manier nogmaals onder de aandacht te brengen wat wij als vereniging ‘normaal’ vinden.

Als een rode draad door onze vereniging loopt: sportiviteit, respect, gezamenlijkheid en een positieve grondhouding ten opzichte van de vereniging, haar leden en bezoekers. We sporten met elkaar, maar ook met de tegenstander en een scheidsrechter. Daarnaast is het lid zijn van onze vereniging meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden wordt gevraagd naar vermogen bij te dragen aan verenigingstaken.

Mocht een speler, ouder, verzorger of vrijwilliger het gevoel hebben dat hij niet op een respectvolle manier behandeld wordt, is er binnen onze vereniging de mogelijkheid om via de hoofdleider, het (jeugd)bestuur of de commissie Normen & Waarden, daar melding van te maken.

Op de volgende pagina’s is een samenvatting gemaakt van de belangrijkste ‘gedragsregels’ en afspraken welke onze vereniging kent en hanteert.

Trainers en/of leider

Wat verwachten wij van onze trainers en leiders?

 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team en bent een uithangbord voor onze vereniging, handel dus ook als zodanig. Onthoud je dus van commentaar op leiding, tegenstander en begeleiding in woord en gebaar. Met andere woorden je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen wordt niet geaccepteerd.
 • Zorg dat je er representatief bij loopt.
 • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.
 • Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. Eventuele vervanging wordt via de coördinator en hoofdleider geregeld. Initiatief ligt hiervoor bij de trainer/leider.
 • Ben scherp op onsportief gedrag van eigen spelers en bespreek dit met hen indien dit geconstateerd wordt. Dit geldt voor zowel wedstrijden als trainingen.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen in eerste instantie aan de hoofdleider en aan de onder- of bovenbouwcoördinatoren. Dit geldt voor wangedrag van spelers, maar ook van ouders/verzorgers.
 • Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen etc.). Ruim na de training gezamenlijk met het team de gebruikte spullen op: doeltjes, ballen, hesjes, pionnen.
 • Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter op het veld voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • Bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers en controleert dit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers. Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.
 • Wanneer er een spelerstekort dreigt wordt er contact gezocht met coördinator en hoofdleider. Spelers worden ingeleend bij teams van dezelfde leeftijdscategorie of een jongere leeftijdscategorie.
 • Bij het mogelijk bestraffen van gedrag van spelers onderscheiden we:
  • Ernstige sanctie (denk hierbij aan ontzegging toegang tot een training, een schorsing voor één of meer wedstrijd(en) of erger). Dergelijke sancties moeten altijd in overleg met de technisch coördinator (in geval selectieteteams) en de hoofdleider opgelegd worden. Bij deze sanctie dienen ook de ouders geïnformeerd te worden. Ook dit gaat altijd in overleg met coördinatoren en hoofdleider.
  • Disciplinaire sanctie (denk hierbij aan ‘het starten op de reservebank vanwege te laat komen / niet komen trainen’) kan de trainer dit naar eigen inzicht regelen. Communicatie naar een speler is wel belangrijk. De reden moet duidelijk zijn. Bij spelers in de onderbouw wordt ook de ouder geïnformeerd over een dergelijke sanctie. 
 • Wanneer je twijfelt hoe te handelen kan er ten alle tijden overlegd worden met de technisch coördinator en/of hoofdleider.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
 • Bespreek voorafgaand aan het seizoen niet alleen met spelers, maar ook met ouders wat er van hen verwacht wordt. Wijs allen nogmaals op de gedragsregels zoals verwoord in dit document.

Spelers

Wat verwachten wij van spelers van onze vereniging?

 • Een speler dient zich, zowel binnen als buiten het veld, behoorlijk te gedragen naar scheidsrechter, grensrechter, medespelers, tegenstanders, publiek en leiding. Accepteer de fouten van de ander. Onthoud je van commentaar op leiding, medespelers en tegenstander in woord en gebaar. Praat er na de wedstrijd over, niet in het veld.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Voetbal is een teamsport. Stem hierop je afspraken af, jij bent onderdeel van een team en dit team draait niet optimaal als jij er niet bent. Stem andere verplichtingen hierop af en bespreek tijdig met de trainer of leider wanneer je een probleem verwacht.
 • Zorg dat je er “netjes” bij loopt. De clubkleding dient tijdens de wedstrijd gedragen te worden. Let ook op de kleur van slidingbroeken en enkelbandjes.
 • De trainer bepaalt het tijdstip van aanwezig zijn. De trainer bepaalt de opstelling. Wanneer je het hier niet mee eens bent, kan dit na een wedstrijd besproken worden, niet voor of tijdens een wedstrijd.
 • Wanneer je een wedstrijd of training hebt, betreed je pas het veld wanneer de voorgaande wedstrijd of training is afgelopen. Voor die tijd blijf je achter het hek. Warmlopen dient op een andere locatie te gebeuren, zonder dat je daarbij anderen stoort in hun wedstrijd of training.
 • Iedere speler hoort te trainen. Het aantal keer is afhankelijk van het team waar je in speelt.
 • Mocht je niet kunnen trainen of spelen, dan tijdig afmelden bij de trainer conform de daarover gemaakte teamafspraken. Niet lichtzinnig afmelden. Je doet aan teamsport.
 • Ruim gezamenlijk de gebruikte spullen op: zoekgeraakte ballen, doelen, pionnen, hesjes.
 • Zorg dat de kleedkamer na gebruik schoon achter blijft. Zowel bij de training als bij uit en/of thuiswedstrijden. Maak hiervoor een rooster met je teamgenoten. Een trekker door de kleedkamer halen is een klusje wat snel gedaan is.
 • Dit is ook van toepassing op de velden: gooi afval in een daarvoor bestemde afvalbak.
 • Voor wedstrijden geldt dat afgelastingen via de voetbal app van de KNVB tijdig worden aangegeven. De trainer of leider zal dit ook zodra het bekend is doorgeven via de team groepsapp.
 • Trainingen en wedstrijden worden in principe alleen bij extreem noodweer afgelast. Houdt hiervoor de website in de gaten, de team ‘whats app groep’ of gebruik de KNVB app “voetbal.nl”. 
 • Het is verboden alcoholische dranken te gebruiken in de kleedkamers.
 • Een trainer kan, in overleg met de coördinator en hoofdleider, bij te laat komen, het niet afmelden of bij onbehoorlijk gedrag een sanctie opleggen. Dit kan zijn dat een speler wordt uitgesloten van verdere deelname aan een training, als reservespeler start of wordt uitgesloten van één of meerdere wedstrijden. Ouders worden door de trainer / leider op de hoogte gesteld wanneer er zich een probleem heeft voorgedaan.
 • Alle door de KNVB opgelegde boetes zijn voor eigen rekening van de speler. De boete behoort te zijn betaald voordat er weer wordt gespeeld.
 • Bij buitensporige overtredingen of norm-overschrijdend gedrag kan het bestuur van Pancratius, op advies van de commissie ‘Normen en Waarden’, betrokken speler al voor een bepaalde periode schorsen. Deze straf staat los van de eventuele sanctie opgelegd door de KNVB.
 • Wanneer een speler het niet eens is met een sanctie of een ander probleem heeft, wordt dit in eerste instantie besproken met de trainer en/of leider. Komt men hier niet in goed overleg uit, dan heeft een speler de mogelijkheid om de hoofdleider te betrekken in de discussie. Wordt ook dan het probleem niet naar tevredenheid opgelost kan het (jeugd)bestuur worden ingeschakeld.

Ouders/verzorgers

Wat verwachten wij van de ouders/verzorgers van onze leden?

 • U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.
 • De vereniging heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Laat coaching aan hen over.
 • Heeft u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding van het team, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Doe dit op een plek waar geen andere kinderen aanwezig zijn en wanneer de teambegeleiding hier tijd voor heeft (niet voor of tijdens een wedstrijd). Indien de trainer geen tijd heeft, verwachten wij dat er een afspraak gemaakt kan worden op een moment dat zowel ouders als trainers in alle rust het probleem kunnen bespreken. Denk er hierbij aan dat emoties tijdens of na een wedstrijd wellicht oplopen en dat het vaak verstandiger is om op een later (rustiger) moment het probleem te bespreken. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator of de hoofdleider.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. Het veld is alleen voor de spelers, (assistent-) scheidsrechters en de technische begeleiding van de spelende teams.
 • Op veld 3 en 4 zijn geen hekken geplaatst. Wij verzoeken ouders hier om ruim afstand te nemen van het veld (+ 2 meter van de achterlijn) en niet direct naast het doel of (bij half of kwart veld wedstrijden) op veldafscheiding te gaan staan.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.
 • Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden en kaderleden.
 • Wij verwachten dat iedere ouder/verzorger zijn/haar aandeel te leveren in het vervoer van het team naar uitwedstrijden en de organisatie rondom wedstrijden indien nodig.
 • Spreek elkaar aan op gedrag. Wanneer dit te moeilijk lijkt, kunt u ten alle tijden contact zoeken met de hoofdleider. Deze zal dan in overleg bekijken wat er gedaan kan worden aan een geconstateerd probleem.
 • Ten slotte:
  • U zorgt dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
  • U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd en u controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen.
  • Stimuleer uw kinderen tot meedoen.
  • Leer uw kinderen sportiviteit en leer hen de clubregels.
  • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.
  • Help de teambegeleiding door bijvoorbeeld te ondersteunen als vlagger (bovenbouw) of limonade te halen voor eigen team én de tegenstander.
  • Zorg voor een positieve houding rond de wedstrijden en trainingen.